Ceny Jantar – Statut

Internetový kulturní deník Ostravan.cz vydává tento Statut Cen Jantar.

Čl. 1.

Ceny Jantar jsou udělovány za mimořádné umělecké výkony v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury v rámci příslušného kalendářního roku. Jsou platformou pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje anebo jejichž aktuální tvorba je s tímto krajem svázaná. Smyslem cen je také prezentace a popularizace vynikajících výsledků, kterých ocenění umělci v rámci aktuálního roku dosáhli.

Čl. 2.

Ceny Jantar se udělují v kategoriích, jejichž seznam tvoří přílohu tohoto Statutu a zároveň je zveřejněn na webových stránkách projektu www.cenyjantar.cz. Kategorie pokrývají především oblasti divadelního umění (činoherní divadlo, opera, muzikál a opereta, pohybové divadlo a balet) a oblasti hudby, vizuálního umění a literatury.

Čl. 3

  1. Umělcem nominovaným na Cenu Jantar může být (s výjimkou uvedenou v odstavci 2 tohoto článku) občan České republiky nebo umělecká skupina působící v České republice, jejíž tvorba je silně spojena s Moravskoslezským krajem.
  2. V případě kolektivní umělecké produkce, zejména divadelních inscenací, které vznikají v na území Moravskoslezského kraje, může být na Cenu Jantar nominován i hostující umělec. V tomto případě může jít o umělce, který není občanem České republiky.
  3. V případě pochybností některého z členů poroty, zda umělec navržený na nominaci v příslušné kategorii splňuje kritérium místní příslušnosti dle bodu 1 a 2, rozhodne o případném vyloučení návrhu na nominaci z důvodu místní nepříslušnosti nadpoloviční většina členů poroty.
  4. Rozhodujícím kritériem pro nominaci je období od 1. ledna do 31. prosince aktuálně posuzovaného roku. V případě divadelního umění jsou do okruhu nominací zařazeny výkony v inscenacích, které měly v posuzovaném období premiéru na území Moravskoslezského kraje a které byly nastudovány především pro produkci na území Moravskoslezského kraje. V oborech populární a artificiální hudby rozhoduje datum zveřejnění nahrávky nebo datum posuzovaného koncertního výkonu. V případě literární ceny rozhoduje datum publikování nebo první veřejné prezentace posuzovaného díla a v kategorii výtvarného umění pak datum vernisáže, datum prvního zveřejnění či datum jiné srovnatelné formy prezentace díla nebo jeho části.

Čl 4.

Návrh na nominaci na Cenu Jantar může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a to formou formuláře na internetových stránkách projektu www.cenyjantar. Formulář bude na stránkách k dispozici od 1. prosince do 10. ledna 2019. Návrhy na nominace roztřídí organizátor Ceny Jantar do skupin a zašle k posouzení příslušným odborným porotám.

Čl. 5

Členem poroty může být občan České republiky, který v rámci svého profesního nebo občanského zájmu sleduje dění v příslušném uměleckém oboru. Člena poroty navrhují a oslovují členové redakce internetového kulturního deníku Ostravan.cz, a to na základě svého nejlepšího uvážení.

Povinností každého člena poroty je po ukončení kalendářního roku navrhovat umělce na nominaci, počínat si při hlasováních o nominacích a laureátech nezávisle a podle svých nejlepších odborných znalostí a zkušeností. V případě, že osobně cítí podjatost ve vztahu k umělci nebo umělecké skupině, je člen poroty povinen zdržet se hlasování o tomto konkrétním jméně. Povinnost zdržet se hlasování má člen poroty i v případě, že ho k tomu kvůli obavám z případného střetu zájmu vyzve minimálně polovina ostatních členů poroty. V případě druhého, tajného kola hlasování o laureátovi platí pro takového porotce zákaz hlasování automaticky.

Čl. 6

Odborné poroty, které se skládají minimálně z pěti členů, na nominační poradě nejprve zvolí předsedu poroty a poté na základě vlastních návrhů a kolektivního hlasování rozhodnou o třech umělcích, kteří získají nominaci v každé kategorii. Přihlédnou přitom zejména ke svému osobnímu zhodnocení uměleckých výkonů, k návrhům dalších členů poroty i k návrhům veřejnosti, které byly zaslány přes internet. Přesnou proceduru návrhů a hlasování si stanoví každá porota individuálně s přihlédnutím k charakteru jednotlivých posuzovaných kategorií. Předseda poroty po ukončení hlasování učiní zápis a opatří jej vlastním podpisem. Součástí zápisu musí být u každého nominovaného stručné zdůvodnění nominace. Ve výjimečných případech, zejména pokud porota v některé kategorii usoudí, že mimořádných uměleckých výkonů v dané kategorii byl velký počet, může porota kromě tří základních nominací v dané kategorii rozhodnout i o tzv. širší nominaci jako symbolickém ocenění dalších umělců.

Čl. 7

Lareáti budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru. Krátce před ceremoniálem dojde k finálnímu hlasování porot. Zástupce organizátorů následně zpracuje výsledkovou listinu, jejíž správnost bude po porovnání se všemi odezvdanými hlasy ověřena notářem. Každý z porotců může hlasovat pouze pro jednoho ze tří nominovaných umělců v příslušné kategorii. V případě, že dojde k rovnosti hlasů na prvním místě, rozhodne hlas předsedy poroty. Organizátor zodpovídá za to, že v případě zjevné podjatosti člena poroty vůči kterémukoliv z nominovaných (zejména v případě osoby blízké) nebude takovému porotci umožněno pro tohoto nominovaného hlasovat.

Čl. 8.

Členové porot a zástupci organizátorů jsou povinni uchovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v rámci členství v příslušných orgánech.

Čl. 9

Tento statut nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.cenyjantar.cz.