Ceny Jantar – Statut

Internetový kulturní deník Ostravan.cz vydává tento Statut Cen Jantar.

Čl. 1.

Ceny Jantar jsou udělovány za mimořádné umělecké výkony v oblastech divadla, hudby, výtvarného umění a literatury v rámci příslušného kalendářního roku. Jsou platformou pro profesní a společenské ocenění umělců a uměleckých souborů, tvořících na území Moravskoslezského kraje anebo jejichž aktuální tvorba je s tímto krajem svázaná. Smyslem cen je také prezentace a popularizace vynikajících výsledků, kterých ocenění umělci v rámci aktuálního roku dosáhli.

Čl. 2.

Ceny Jantar se udělují v kategoriích, jejichž seznam tvoří přílohu tohoto Statutu a zároveň je zveřejněn na webových stránkách projektu www.cenyjantar.cz. Kategorie pokrývají především oblasti divadelního umění (činoherní divadlo, opera, muzikál a opereta, pohybové divadlo a balet) a oblasti hudby, vizuálního umění a literatury.

Čl. 3.

  1. Umělcem nominovaným na Cenu Jantar může být (s výjimkou uvedenou v odstavci 2 tohoto článku) občan České republiky nebo umělecká skupina působící v České republice, jejíž tvorba je silně spojena s Moravskoslezským krajem.
  2. V případě kolektivní umělecké produkce, zejména divadelních inscenací, které vznikají v na území Moravskoslezského kraje, může být na Cenu Jantar nominován i hostující umělec. V tomto případě může jít o umělce, který není občanem České republiky.
  3. V případě pochybností některého z členů poroty, zda umělec navržený na nominaci v příslušné kategorii splňuje kritérium místní příslušnosti dle bodu 1 a 2, rozhodne o případném vyloučení návrhu na nominaci z důvodu místní nepříslušnosti nadpoloviční většina členů poroty.
  4. Rozhodujícím kritériem pro nominaci je období od 1. ledna do 31. prosince aktuálně posuzovaného roku. V případě divadelního umění jsou do okruhu nominací zařazeny výkony v inscenacích, které měly v posuzovaném období premiéru na území Moravskoslezského kraje a které byly nastudovány především pro produkci na území Moravskoslezského kraje. V oborech populární a artificiální hudby rozhoduje datum zveřejnění nahrávky nebo datum posuzovaného koncertního výkonu. V případě literární ceny rozhoduje datum publikování nebo první veřejné prezentace posuzovaného díla a v kategorii výtvarného umění pak datum vernisáže, datum prvního zveřejnění či datum jiné srovnatelné formy prezentace díla nebo jeho části.

Čl. 4.

Členem poroty může být občan České republiky, který v rámci svého profesního nebo občanského zájmu sleduje dění v příslušném uměleckém oboru. Člena poroty navrhují a oslovují členové redakce internetového kulturního deníku Ostravan.cz, a to na základě svého nejlepšího uvážení.

Povinností každého člena poroty je po ukončení kalendářního roku navrhovat umělce na nominaci, počínat si při hlasováních o nominacích a laureátech nezávisle a podle svých nejlepších odborných znalostí a zkušeností. V případě, že osobně cítí podjatost ve vztahu k umělci nebo umělecké skupině, je člen poroty povinen zdržet se hlasování o tomto konkrétním jméně. Povinnost zdržet se hlasování má člen poroty i v případě, že ho k tomu kvůli obavám z případného střetu zájmu vyzve minimálně polovina ostatních členů poroty. V případě druhého, tajného kola hlasování o laureátovi platí pro takového porotce zákaz hlasování automaticky.

Čl. 5.

Odborné poroty, které se skládají minimálně z pěti členů, na nominační poradě nejprve zvolí předsedu poroty a poté na základě vlastních návrhů a kolektivního hlasování rozhodnou o třech umělcích, kteří získají nominaci v každé kategorii. Přihlédnou přitom zejména ke svému osobnímu zhodnocení uměleckých výkonů, k návrhům dalších členů poroty i k návrhům veřejnosti, které byly zaslány přes internet. Přesnou proceduru návrhů a hlasování si stanoví každá porota individuálně s přihlédnutím k charakteru jednotlivých posuzovaných kategorií. Předseda poroty po ukončení hlasování učiní zápis. Součástí zápisu musí být u každého nominovaného stručné zdůvodnění nominace. Ve výjimečných případech, zejména pokud porota v některé kategorii usoudí, že mimořádných uměleckých výkonů v dané kategorii byl velký počet, může porota kromě tří základních nominací v dané kategorii rozhodnout i o tzv. širší nominaci jako symbolickém ocenění dalších umělců.

Čl. 6.

Lareáti budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru. Krátce před ceremoniálem dojde k finálnímu hlasování porot. Zástupce organizátorů následně zpracuje výsledkovou listinu včetně podrobného soupisu jednotlivých hlasů porotců a tyto dokumenty uloží v archivu pro případ, že by byl výsledek zpochybněn. Každý z porotců může hlasovat pouze pro jednoho ze tří nominovaných umělců v příslušné kategorii. V případě, že dojde k rovnosti hlasů na prvním místě, rozhodne hlas předsedy poroty. Organizátor zodpovídá za to, že v případě zjevné podjatosti člena poroty vůči kterémukoliv z nominovaných (zejména v případě osoby blízké) nebude takovému porotci umožněno pro tohoto nominovaného hlasovat.

Čl. 7.

Členové porot a zástupci organizátorů jsou povinni uchovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v rámci členství v příslušných orgánech.

Čl. 8.

Tento statut nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.cenyjantar.cz.